Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Aktualności

Związek Międzygminny ds. Ekologii będzie realizował nowe projekty w ramach Programu Polski Ład

I. Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego. Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą”.

Cel: Poprawa jakościowa i ilościowa infrastruktury niezbędnej do prowadzenia przetwarzania odpadów.

Zadanie wpisuje się w 5 obszar Programu Inwestycji Strategicznych: Budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalanie, przewarzanie biologiczne, segregacja.

Operator przedsięwzięcia, realizując zadania własne gmin powiatu żywieckiego  w zakresie gospodarki odpadami, będzie odpowiedzialny za eksploatację wybudowanej hali (przeznaczenie hali – umieszczenie w niej linii technologicznej sortowni).

Stworzone zostaną warunki do osiągnięcia przez JST min. poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zgodnie z ucpg (Dz.U.2021.888 tj.) oraz wypełnienia zapisów Rozp. Min. Środowiska z dnia 15.12.2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U.2017.2412). Projekt promuje selektywną zbiórkę, zwiększającą możliwości recyklingowe oraz minimalizującą ilość szkodliwych substancji przenikających do gleb, wód i powietrza (w tym wpływając na redukcję ilości odpadów deponowanych na składowiskach, dzikich wysypiskach). Wybudowanie hali spowoduje zamknięcie          i zminimalizowanie uciążliwości dla otoczenia związanej z przygotowaniem odpadów do przetwarzania.

Lokalizacja i koszt projektu:

Projekt pod nazwą “Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego.

Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą”.

Lokalizacja: ul. Kabaty 2, Żywiec

Krótki opis projektu.

Hala stalowa wysoka o powierzchni ok. 1860 m2 wykonana zostanie od strony północnej względem istniejącej sortowni w układzie jednonawowym z ram blachownicowych zbieżnych, stopy fundamentowe z betonu. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 4 % pokryty blachą trapezową.

Hala będzie podzielona na strefy funkcjonalne odpowiednio dla jej przeznaczenia.

Istniejąca hala sortowni jest niewystarczająca z uwagi na ilość odpadów trafiających na instalację.

Dofinasowanie 10 000 000 zł

II. Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu jako lider Żywieckiego Klastra Energii realizuje programy „Słoneczna Żywiecczyzna” i „Stop Smog” w ramach których na terenie powiatu powstanie ok. 2300 źródeł energii odnawialnej PV oraz ok. 500 pomp ciepła. Rozległość sieci energetycznej oraz małe przekroje powodują, że w przypadku dużego nasycenia terenu instalacjami PV pracują one w sposób nieprawidłowy (następują ich wyłączenia w okresie potencjalnie największej produkcji). Skutkuje to obniżeniem wskaźników efektywności założonych w projektach oraz frustracje mieszkańców, co stawia w negatywnym świetle dalszą realizację rozbudowy źródeł wytwórczych Klastra Energii. Żywiecki Klaster Energii wraz ze spółką Tauron Dystrybucja S.A. na mocy zawartego listu intencyjnego o współpracy przeanalizował istniejące zdarzenia w sieci energetycznej. Stwierdzono, że oprócz wyłączenia instalacji PV w sieciach niskiego napięcia generowane są zakłócenia takie jak: wzrosty i obniżenia napięć, wyższe harmoniczne, migotania światła.

Rozwiązaniem na występujące problemy, jest instalacja magazynów energii w miejscach występujących zakłóceń. Żywiecki Klaster Energii zrzeszający wszystkie samorządy powiatu żywieckiego zamierza zainstalować sieć magazynów energii zarządzanych w ramach powstającej „Wirtualnej Elektrowni”. Rolą magazynów będzie:

  • stabilizacja i poprawa parametrów jakości energii elektrycznej odbiorców
  • poprawa wskaźników efektywności wykorzystania energii OZE
  • możliwość zarządzania energią OZE w ramach powstającej Wspólnoty Energetycznej Klastra
  • obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych przez jednostki samorządowe poprzez przesunięcie generacji energii w okres funkcjonowania oświetlenia ulicznego
  • wypełnienie przyszłego obowiązku Klastra Energii do zmagazynowania energii na poziomie 2% łącznej mocy zainstalowanej w Klastrze.

W ramach zadania na terenie 12 gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu powstaną magazyny energii o mocach i pojemnościach dobranych wspólnie z Tauron Dystrybucja S.A. do potrzeb i parametrów sieci energetycznej oraz nadwyżek energii OZE generowanej przez instalacje Gminne.

Magazyny energii zostaną połączone w jeden wirtualny magazyn (za pomocą Wirtualnej Elektrowni) co pozwoli na generację dodatkowych przychodów z uczestnictwa w rynku usług oferowanych przez Polskie Sieci Energetyczne S.A.

Dofinasowanie 5 000 000 zł

Kalendarz wydarzeń
Wszystkie wydarzenia
Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji
Archiwum aktualności