Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Faza III koncepcja rozwoju gmin

Pobierz koncepcję (ładowanie pliku może potrwać kilka minut)

Uporządkowanie gospodarki wodnej, a w szczególności retencji, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, ulepszenia niewydolnego systemu wodnego jest jednym z fundamentów współpracy partnerów samorządowych.  W ich sercu leży również przyszły rozwój i jakość wód Jeziora Żywieckiego.

Kluczowym elementem działań w tym zakresie było podpisanie w dn. 6 listopada 2014r. listu Intencyjnego z holenderskim partnerem – Firmą RDH Architekci Urbaniści. Jak pokazują doświadczenia Holandia to kraj z bardzo wysoko rozwiniętą kulturą i wiedzą w zakresie zarządzania wodą.

Na podstawie licznych spotkań oraz współpracy z firmą RDH Architekci Urbaniści  wypracowana została Koncepcja Rozwoju Gmin Powiatu Żywieckiego.  Łączy ona gminy, powiat oraz funkcjonujące w tym obszarze instytucje wokół wspólnych problemów i potencjału, tworzących bazę przyszłych projektów. Ich realizacja leży w interesie każdego z uczestników tej współpracy. Koncepcja wyznacza ważny kierunek w procesie przygotowującym cały obszar do realizacji projektów rewitalizacyjnych uwzględniających szereg uwarunkowań lokalnych, zarówno przestrzennych, środowiskowych jak i społeczno-gospodarczych. Proces ten stanowi kolejny, po przedsięwzięciach inwestycyjnych w gospodarce wodno-ściekowej etap prac, koncentrujący się na zrównoważonym rozwoju całego obszaru.

Koncepcja zasadza się na trzech podstawowych filarach:

  1. Wspólna wizja rozwoju jako baza dla przyszłych projektów;
  2. Regularna i otwarta komunikacja między gminami w powiecie, jej mieszkańcami oraz odpowiednimi instytucjami;
  3. Sprawna organizacja i stanie się częścią międzynarodowej sieci kontaktów, współpracy, wymiany wiedzy i innowacyjności.

W ramach Koncepcji zdefiniowane zostały najważniejsze obszary działań projektowych na obszarze gmin powiatu żywieckiego, a same działania określone jako tzw. strategia stref:

STREFA I – Strefa zurbanizowana (kultura, edukacja, funkcje gospodarcze i administracyjne)

STREFA II – Strefa zrównoważonego rozwoju rolnictwa (rolnictwo ekologiczne)

STREFA III – Strefa natury i aktywności (aktywne formy wypoczynku)

Strefa pierwsza obejmuje tereny położone na zachód od rzeki Soły, przylegające do południowej granicy gmin Łodygowice i Żywca, z centralną rolą miasta Żywca. Strefa druga obejmuje obszar pokrywający północno-wschodnie tereny powiatu.  Strefa trzecia to obszar na południe od rzeki Koszarawy i na wschód od rzeki Soły. Elementem scalającym strefy są rzeki Soła i Koszarawa, a ich sercem Jezioro Żywieckie.

Elementami wspólnymi dla działań w ramach poszczególnych stref są m.in.: tworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, wzmocnienie obszarów wartościowych przyrodniczo, wsparcie systemu gospodarowania wodami, wprowadzenie rozwiązań z zakresu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej czy wzmacniających lokalną ekonomię i rozwój społeczny.

Opracowana Koncepcja daje podstawę do działań uruchamiających proces wytypowania
i przygotowania do realizacji kluczowych dla obszaru, projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji