Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Kontakt

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 22
34-300 Żywiec
NIP: 553-160-83-75 REGON: 070558756

Telefon. (0) 33 861 28 98, (0) 33 860 20 25
fax (0) 33 860 20 53
Email: biuro@zmge.zywiec.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii.

W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., tzw. RODO, oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dn. 24 maja 2018r. poz. 1000, przedstawiamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu, przy ul. Ks, Pr. St. Słonki 22 ; tel.: +48 33 861 28 98.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: j.lewicki@mpwik-zywiec.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Związku Międzygminnego z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”
3. Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również do realizacji innych ustaleń dokonanych przez strony.
4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .
5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy lub ustaleń oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do osiągnięcia założonego celu.
8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji