Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

O Związku

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację i koordynację Projektów:
1. “Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” (Faza I , Faza II, Faza IIA);

2. “Słoneczna Żywiecczyzna”;
3. “Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – Stop Smog .

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu jest zlokalizowany na terenie powiatu żywieckiego (południowa części województwa śląskiego). Gminami członkowskimi Związku są: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Żywiec. Związek działa na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Jego głównym zadaniem jest wykonywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie  gmin powiatu żywieckiego.

Historia.
Początki działalności Związku sięgają roku 1991, w którym Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu obejmujący swoim zasięgiem gminy: Istebna, Jeleśnia, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Rajcza, Radziechowy-Wieprz, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Żywiec. Wtedy zakładano, że podstawą jego działalności będzie wdrażanie inwestycji proekologicznych, które zwiększą atrakcyjność i zdynamizują proces rozwoju turystycznego gmin członkowskich. Głównie chodziło o wyeliminowanie zanieczyszczeń powietrza oraz o rozwiązanie kwestii gospodarki odpadami i potrzebę ochrony zasobów wodnych. Temu celowi miała służyć m.in. gazyfikacja powiatu żywieckiego.

W styczniu 1994 r. Związek przekształcił się w Związek Komunalny ds. Ekologii i rozpoczął budowę zakładu utylizacji odpadów stałych, składającego się z sortowni surowców wtórnych, kompostowni oraz składowiska odpadów komunalnych. Po zakończeniu głównych prac, w celu kontynuacji zadania powołano Spółkę “Beskid”. W maju 2000 r. Związek Komunalny ds. Ekologii ustawowo przekształcił się w Związek Międzygminny ds. Ekologii i funkcjonuje pod tą nazwa do dnia dzisiejszego. Obecnie na terenie gmin zrzeszonych w Związku, wdrażany jest projekt pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Faza I Projektu dobiegła końca z dniem 31 grudnia 2010 r. Obecnie realizowana jest Faza II inwestycji.

Organy Związku.

Zgromadzenie Związku
Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie, które tworzą przedstawiciele 13-stu gmin. Pracami Zgromadzenia kieruje burmistrz miasta Żywca Antoni Szlagor, pozostali członkowie to wójtowie gmin. To oni określają całokształt zasad zarządzania i funkcjonowania Związku.

Zarząd Związku
Organem wykonawczym Związku jest Zarząd, który tworzy sześciu członków. Zarząd kieruje bieżącą pracą oraz nadzoruje Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Aktualny skład Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu:
1. Józef Bednarz – Przewodniczący Zarządu
2. Małgorzata Bieszczad – Zastępca Przewodniczącego Zarządu (Zastępca Burmistrza Miasta Żywiec)
3. Anna Wasilewska – Członek Zarządu (Wójt Gminy Jeleśnia)
4. Andrzej Pitera – Członek Zarządu (Wójt Gminy Łodygowice)
5. Robert Piętka – Członek Zarządu (Wójt Gminy Milówka)
6. Piotr Tyrlik – Członek Zarządu (Wójt Gminy Węgierska Górka)

Jednostka Realizująca Projekt
Same prace związane z realizacją inwestycji “Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” prowadzi Jednostka Realizująca Projekt. Zgodnie z unijnymi wymaganiami, w przypadku przedsięwzięć Funduszu Spójności realizacja Projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji Projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowo-księgowej, prawnej i promocyjnej.

Statut_ZMGE_23.11.2005

Zmiany _Statutu_27.11.2006

Zmiany_Statutu_12.06.2013

Zmiany_Statutu_31.05.2017

Zmiany_Statutu_10.06.2020

Zmiany_Statutu_20.05.2022

Zmiany Statutu_05.09.2023

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji