Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

O fazie I Projektu

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” obejmuje Gminy: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Żywiec.
Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i geograficzne, teren Projektu podzielono na 2 obszary, tj:

Obszar Żywiec obejmujący gminy: Żywiec, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy- Wieprz – operator sieci Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.

Obszar Węgierska Górka obejmujący gminy: Węgierska Górka , Milówka, Rajcza, Ujsoły – operator sieci Beskid-Ekosystem Sp. z o.o. w Cięcinie.

W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II.
Koszt Fazy I wyniósł netto 23 417 647,57 EURO, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności oszacowano na kwotę netto 11 877 060 EURO.

Szczegółowy zakres rzeczowy Fazy I obejmował:

 • modernizację i rozbudowę trzech oczyszczalni ścieków w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu,
 • opracowanie dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żywcu,
 • opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań fazy II Projektu, w tym:Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Żywiec,
 • Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rajcza,
 • Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ujsoły,
 • Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Węgierska Górka,
 • Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jeleśnia,
 • Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Gilowice,
 • Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Milówka,
 • Inżyniera Kontraktu dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żywcu, Cięcinie i Zwardoniu,
 • Pomoc Techniczną.

Głównym powodem realizacji zadań ujętych w Fazie I Projektu był brak możliwości oczyszczenia wszystkich dopływających ścieków oraz ich niewystarczający stopień oczyszczenia na oczyszczalniach w Żywcu, Cięcinie i Zwardoniu, a co za tym idzie ujemny wpływ oczyszczalni na odbiorniki. Uznano, iż pierwszym krokiem związanym z gospodarką ściekową powinno być doprowadzenie jakości ścieków oczyszczonych do zgodności z dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.

Szczegółowe cele Fazy I:
zmniejszenie odprowadzanego do środowiska ładunku zanieczyszczeń, znacząca poprawa jakości wód rzeki Soły przez co poprawie ulegnie jakość wody w jeziorach: Żywieckim, Międzybrodzkim i Czanieckim, oraz wód podziemnych, zwiększenie efektywności procesu oczyszczania w oczyszczalniach działających na obszarze objętym projektem, zwiększenie efektywności gospodarki ściekowej poprzez świadczenie pomocy technicznej na rzecz organu odpowiedzialnego za gospodarkę ściekową, poprawa jakości życia mieszkańców gmin na obszarze projektu.

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji