Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Faza II A projektu

 1. Wstęp

27 kwietnia 2018r. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu podpisał umowę
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” nr POIS 02.03.00-00-0103/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” Oś Priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 1. Cel Projektu

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości środowiska poprzez rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Żywiecczyzny.

 1. Zakres Projektu

Zakres rzeczowy jest kontynuacją działań podjętych w ramach Fazy II Projektu i obejmuje głównie dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Zakres inwestycji:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 133,45 km (w tym 99,81 km w Aglomeracji Żywiec oraz 33,64 km w Aglomeracji Węgierska Górka;

b) Modernizacja sieci kanalizacyjnej. Łącznie w ramach Projektu przewidziano do uszczelnienia 119,63 km sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gmin;

c) Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Cięcinie obejmująca przebudowę i remont układu
separacji zawiesiny mineralnej.
Montaż i uruchomienie wysokoefektywnego układu do separacji części mineralnych ze ścieków pozwoli na usunięcie piasku z efektywnością min. 95% dla ziarna powyżej 0,2 mm dla przepływu nominalnego do 600 m3/h, co pozwoli na usprawnienie całego procesu oczyszczania ścieków i zabezpieczy przed niszczycielskim działaniem piasku urządzenia
w dalszej części oczyszczalni. Wykonane działania doprowadzą do zwiększenia efektywności energetycznej oraz oszczędności;

d) Zabudowa agregatów prądotwórczych-stacjonarnych w gm. Łodygowice i w Gminie Żywiec oraz układu dozowania substancji chemicznych w rejonie tłoczni P10 w Zarzeczu w gm. Łodygowice.

e) Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 61,13 km (w tym 36,91 km w Aglomeracji Żywiec oraz 24,22 km w Aglomeracji Węgierska Górka);

f) Zasilanie w wodę sieci wodociągowej – budowa ujęcia wody, odcinka magistrali wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Jeleśni.

 1. Wartość Projektu

Całkowity Koszt Projektu 253 960 209,15 PLN
Wartość Dofinansowania 123 697 030,30 PLN

 1. Planowane efekty Projektu

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej przyniesie poniższe korzyści:

 • zwiększenie dostępu mieszkańców do świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków;
 • zmniejszenie eksfiltracji ścieków do środowiska oraz infiltracji wód gruntowych do kanalizacji;
 • zapewnienie zasilania w wodę systemu sieci wodociągowych;
 • optymalizacja pracy Oczyszczalni Ścieków w Cięcinie;
 • zapewnienie awaryjnego źródła zasilania na kluczowych pompowniach sieciowych/ tłoczniach.

Realizacja Projektu umożliwi:

 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 7 803 mieszkańców,
 • podłączenie do sieci wodociągowej 2 710 mieszkańców.

6. Wykaz Kontraktów realizowanych w ramach Projektu

Wykaz kontraktów dostępny po kliknięciu w link: kontrakty

Planuje się że cała inwestycja zakończy się 31.12.2022r.

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji