Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

O fazie II Projektu

Podpisanie umowy

W dniu 20 lipca 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-69/08-00 Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytet I „Gospodarka wodno- ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zgodnie z umową planowany całkowity koszt brutto realizacji Projektu wynosił 858 302 342,20 PLN, natomiast dofinansowanie w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowanych wynosiło
584 841 587,76 PLN. W toku realizacji inwestycji podpisano następujące aneksy:

Aneks nr 1 z dn. 31.03.2010r.: Planowany całkowity koszt brutto realizacji Projektu : 858 302 342,20 PLN,  dofinansowanie: 584 841 587,76 PLN.

Aneks nr 2 z dn. 14.10.2010r.: Planowany całkowity koszt brutto realizacji Projektu : 858 302 342,20 PLN,  dofinansowanie: 584 841 587,76 PLN.

Aneks nr 3 z dn. 11.10.2012r.: Planowany całkowity koszt brutto realizacji Projektu : 858 302 342,20 PLN,  dofinansowanie: 584 841 587,76 PLN.

Aneks nr 4 z dn. 03.01.2014r.: Planowany całkowity koszt brutto realizacji Projektu : 948 840 339,00 PLN,  dofinansowanie: 619 280 187,97 PLN.

Aneks nr 5 z dn. 18.12.2015r.: Planowany całkowity koszt brutto realizacji Projektu : 908 481 029,42 PLN,  dofinansowanie: 546 237 707,07 PLN.

Aneks nr 6 z dn. 14.03.2016r.: Planowany całkowity koszt brutto realizacji Projektu : 914 817 420,88 PLN,  dofinansowanie: 539 559 544,36 PLN.

Aneks nr 7 z dn. 05.05.2016r.: Planowany całkowity koszt brutto realizacji Projektu : 910 769 013,04 PLN,  dofinansowanie: 538 824 787,16 PLN.

Termin zakończenia 

Termin zakończenia realizacji Fazy II Projektu –  31.12.2015r.

Faza II obejmuje:

– budowa w 11-stu gminach sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1 138,2 km (zakres kwalifikowany) oraz 6,4 km (zakres nie kwalifikowany);
– wykonanie uszczelnienia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ilości 18,1 km kanalizacji oraz 8,8 km wodociągu,
– budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 197,2 km w gminach: Gilowice, Jeleśnia, Lipowa, Milówka, Radziechowy Wieprz oraz Żywiec,
– zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu – suszarnia została oddana do użytku we wrześniu 2013 roku,
– przeprowadzenie prac badawczych i wykonie prac projektowych dla uszczelnień kanalizacji sanitarnej poza Żywcem,
– Inżynier Kontraktu Fazy II ,
– PR – działania informacyjne i promocyjne, związane z realizacją II Fazy projektu.

Nowoczesne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową 

Aby sprawnie zarządzać powstałą infrastrukturą teren Projektu został podzielony na dwa obszary:
– Zlewnie Żywiec, która obejmuje gminy: Żywiec, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy – Wieprz. Operatorem sieci jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.
– Zlewnie Węgierska Górka, w skład której wchodzą gminy: Węgierska Górka, Milówka, Rajcza, Ujsoły. Operatorem sieci jest Beskid Ekosystem Sp. z o.o. w Cięcinie.
Wytworzona infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa pozostanie własnością Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, która będzie zarządzana i obsługiwana przez spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Beskid Ekosystem. Rozwiązanie takie pozwoli na zachowanie trwałości wytworzonego majątku i jego sprawną eksploatację. Wybudowana instalacja suszenia osadu jest własnością MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu.

Korzyści wynikające z inwestycji:

– w wyniku zrealizowania Projektu 68 727 mieszkańców gmin zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz 10 102 mieszkańców gmin  w których realizowana będzie inwestycja związana z budową sieci wodociągowej uzyska dostęp do zbiorowej sieci zaopatrzenia w wodę pitną;
– ograniczenie wydatków gospodarstw domowych na neutralizacje ścieków, gdyż koszt odprowadzania ścieków kanalizacją jest niższy od kosztu ich wywozu taborem asenizacyjnym;
– polepszenie stanu środowiska naturalnego;
– rozwój regionu pod względem turystycznym.

Zrealizowanie pierwszej i drugiej fazy projektu, pozwoli na zapewnienie zgodności wymogów oczyszczania wód ściekowych z Dyrektywą Unii Europejskiej 91/271/EEC. Inwestycja doprowadzi do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno – ściekowej.

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji