Preloader
The Association
of Communes for Ecology
Facebook
Twitter

Stop Smog – wymiana pieców i Odnawialne Źródła Energii

Projekt „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – STOP SMOG 

Informujemy, że w terminie 27.wrzesień.2023 – 6.luty.2024r. odbyła się kontrola końcowa projektu Stop Smog , przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. W związku z pozytywnym wynikiem kontroli  z dniem 16.luty.2024r. (płatność końcowa) rozpoczął się pięcioletni okres trwałości projektu, który zakończy się w dn. 17.luty.2029r. 

Uwaga! Wszystkie bieżące informacje dotyczące Projektu znajdują się w zakładce  http://zmge.zywiec.pl/pl/category/aktualnosci
oraz na stronie Operatora Projektu https://stopsmog.eu/

OPERATOR PROJEKTU:
Operator projektu to  podmiot  któremu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu  zlecił realizację zadania publicznego tj. Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – STOP SMOG 

Operatorem Projektu oraz Inspektorem Nadzoru została wybrane konsorcjum firm:  Kreatus Sp. z o.o. oraz EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ sp. z o.o.

Adres biura : Żywiec 34-300, ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 7
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30. Dodatkowe terminy dyżurów sobotnich oraz dyżurów w gminach są na bieżąco podawane na stronie https://stopsmog.eu/
Telefon: (+48) 33 300 31 41 –  Mail: zmge@kreatus.euStrona www https://stopsmog.eu/

Opis Projektu:
Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, przystąpiły do projektu służącemu pozyskaniu środków unijnych na wymianę pieców oraz odnawialne źródła energii. Projekt jest skierowany do mieszkańców 11 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasta Żywiec i umożliwia zdobycie dofinansowania w wysokości 95% wartości inwestycji.

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu złożył w dn. 27 sierpnia 2018 r. wniosek pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. Numer wniosku: WND-RPSL.04.03.04-24-0435/18-004.

Wartość projektu: 11 157 207,66 zł

Dofinansowanie UE: 10 599 347,28 zł

Zgodnie ze złożonymi Projekt obejmuje  następujące działania:
– montaż pieca gazowego,
– montaż pieca na biomasę,
– montaż kominków na biomasę,
– montaż pieca elektrycznego,
– modernizację komina wentylacyjnego i spalinowego,
– budowę/rozbudowę/modernizację instalacji gazowej/budowę przydomowych zbiorników na gaz,
– modernizację instalacji elektrycznej,
– modernizację instalacji c.o.,
– modernizację instalacji c.w.u.,
– budowę systemu wentylacji z rekuperacją,
– instalację fotowoltaiczną,
– instalację solarną,
– instalację wiatrową,
– pompę ciepła gruntowa,
– pompę ciepła powietrzna (powietrze-woda).

Warunki udziału w Projekcie to spełnienie przez potencjalnego Grantobiorcę następujących kryteriów:
1. Warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę na inwestycję jest realizacja inwestycji która da efekt ekologiczny redukcji emisji CO2 o minimum 30% czyli konieczny jest demontaż starego pieca który powoduje zanieczyszczenia.

2. Kolejnym warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę jest aby Budynek był ocieplony lub należy zdążyć z ociepleniem do czasu realizacji montażu nowego źródła ciepła.
3.Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, gdzie będzie realizowany projekt.
4. Wykorzystywanie instalacji centralnego ogrzewania jedynie na potrzeby socjalno-bytowe grantobiorcy i jego domowników.
5. Budynek ogrzewany ciepłem z kotła węglowego i jednocześnie grantobiorca nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka z płaszczem wodnym (stan przed realizacją).
6. Grantobiorca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
7. Grantobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz dołączy oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu;
8. Grantobiorca zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości projektu, który należy rozumieć jako 5 lat od finansowego zakończenia projektu tj. wpływu na rachunek Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ostatniej transzy płatności z Urzędu Marszałkowskiego, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu.
9. Grantobiorca umieści w widocznym miejscu plakietkę/naklejkę/tablicę informacyjno-pamiątkową informującą o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
10. Instalacja zostanie zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu.
11. Grantobiorca zakupi wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia.

1 nabór – informacje:

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie od 16 kwietnia godz 7:00 2018r do 16 maja 2018r do końca dnia. Liczyć będzie się kolejność zgłoszeń.
Deklarację należy złożyć w Urzędach gmin/miasta lub online poprzez stronę www.stopsmog.eu.
Po okresie składania deklaracji rozpocznie się Inspekcja, audyt energetyczny:
Umówiona zostanie wizyta, podczas której inspektor wypełnia z udziałem właściciela ankietę techniczną oraz wykona dokumentację zdjęciową.
Mieszkaniec ponosi koszt inspekcji audytu na podstawie podpisanej umowy przed rozpoczęciem inspekcji nieruchomości w kwocie 390 zł brutto.
Jeśli mieszkaniec zrezygnuje z udziału w projekcie w trakcie inspekcji płaci wyłącznie koszt inspekcji w wysokości 123zł brutto w oparciu o podpisaną umowę przed rozpoczęciem inspekcji.

Okres Realizacji Projektu: 18.09.2020r. – 13.06.2022r.

Dokumenty do pobrania :

Pobierz Regulamin Projektu – 1 nabór

Pobierz umowę o powierzenie grantu – 1 nabór

Procedury realizacji projektu grantowego – 1 nabór 

Kryteria Oceny Projektu Grantowego- 1 nabór

Uchwała Zgromadzenia XIV_85_2020 w sprawie przyjęcia regulaminu … z dn. 10.08.2020

 Uchwała Zgromadzenia XV_89_2020 w sprawie przyjęcia regulaminu … aktualizacja 18.09.2020

Uchwała Zgromadzenia XVI_99_2020 w sprawie przyjęcia regulaminu … aktualizacja 30.11.2020

Uchwała Zgromadzenia XVIII_112_2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/89/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji)…24.02.2021

Uchwała Zgromadzenia XXI_128_2021 w sprawie zmiany uchwały XIV/85/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacj)…z dn.21.09.2021

Uchwała Zgromadzenia XXII_143_2021 w sprawie zmiany uchwały XXI/128/2021 z dn. 21.09.2021 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) … z dn. 27.10.2021

Uchwała Zarządu Nr XLIX_198_2021 w sprawie wszczęcia dodatkowego naboru w programie “Ograniczenie niskiej emisji…” z dn. 05.02.2021r.

Uchwała Zarządu Nr LVIII_224_2021 w sprawie zmiana terminów naboru z dn. 25.05.2021r.

Uchwała Zarządu Nr LXI_230_2021 w sprawie zmiana wzoru umowy na udzielenie grantu w ramach projektu “Słoneczna Żywiecczyzna” i “Ograniczenie niskiej emisji …” z dn. 22.06.2021r.

Uchwała Zarządu Nr LXX_266_2021 w sprawie przedłużenia realizacji Projektów “Słoneczna Żywiecczyzna” oraz “Ograniczenia nieskiej emisji…”  z dn. 08.10.2021r. 

Uchwała Zarządu Nr LXXVII_294_2022 w sprawie przedłużenia realizacji Projektu … z dn. 14.01.2022r.

Regulamin_dodatkowego_naboru_STOP-SMOG_luty 2021

Regulamin _dodatkowego_naboru_STOP-SMOG_luty_2021_aktualizacja

Zalacznik-1.-Zakres-rzeczowy-naboru-uzupelniajacego-–-pakiety(1)_luty 2021

Zalacznik-2.-Deklaracja-udzialu-w-projekcie-STOP-SMOG_luty 2021

 

 

 

Faza I Projektu
W ramach Fazy I, która zakończyła się 31.12.2010 r. kluczowym zadaniem było rozbudowanie i zmodernizowanie trzech oczyszczalni ścieków: w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań Fazy II
Faza II Projektu
W ramach Fazy II, która zakończyła się 31.12.2015r. kluczowym zadaniem było wybudowanie ok. 1200 km sieci kanalizacyjnej, ok. 200 km sieci wodociągowej, wykonanie uszczelnień istniejącej sieci oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu
Faza III Koncepcja rozwoju gmin
Koncepcja stanowi fundament działań w ramach rewitalizacji rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego w kontekście przywrócenia obszarom około wodnym walorów turystyczno - wypoczynkowych. Dokument określa kluczowe miejsca przyszłych inwestycji